Animal Models

Suppressor of cytokine signalling 3 (SOCS3) expressed in podocytes attenuates glomerulonephritis and suppresses autoantibody production in an imiquimod-induced lupus model

Masashi Fukuta, Kotaro Suzuki, Shotaro Kojima, Yoko Yabe, Kazumasa Suzuki, Kazuma Iida, Hiroyuki Yamada, Shinichi Makino, Arifumi Iwata, Shigeru Tanaka, Taro Iwamoto, Akira Suto, Daiki Nakagomi, Hidefumi Wakashin, Yuko Maezawa, Yoshiro Maezawa, Minoru Takemoto, Katsuhiko Asanuma, Hiroshi Nakajima

10.1136/lupus-2020-000426

May 20, 2021